Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty na wykonanie stoiska

Morawica, dn. 11.02.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zabudowę, wyposażenie i wykonanie stoiska o powierzchni 12 m2 na następujące targi:

 • PACKAGING INNOVATIONS (Birmingham, Wielka Brytania, luty 2014),
 • VERPACKUNG SCHWEIZ (Zurych, Szwajcaria, marzec 2014),
 • EMBALLAGE (Paryż, Francja, listopad 2014).

Stoisko nie może być zaprojektowane i zbudowane w systemie Octamor, ma składać się przynajmniej z jednej przeszklonej witryny, zaplecza, oraz stołu w formie podwyższonej lady, przy którym będzie możliwe aby usiadło 5 osób. Ważnym jest zaproponowanie ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych i oświetleniowych, które pozwolą na najlepsze eksponowanie opakowań oraz etykiet.

Stoisko powinno umożliwiać aranżację wnętrza i ustawienia mebli zarówno dla stoiska w ciągu (dwie ścianki boczne) jak i stoiska narożnego.

Projekt elektryczny powinien być częścią oferty i zostać przekazany Zamawiającemu.

Dostawca stoiska odpowiada za uzyskanie akceptacji przez organizatora targów odnośnie zabudowy oraz zgodności z wymogami p-poż (atesty!) i wszelkimi innymi narzuconymi przez organizatora targów.

Oferent zobowiązuje się do wykonania montażu i demontażu stoiska w terminach wyznaczonych w warunkach uczestnictwa w targach przez organizatora targów.

Oferta powinna zawierać koszt wykonania stoiska na własność Zamawiającego, a nie wypożyczenia na wymienione w zapytaniu targi. Oferent powinien poświadczyć o przekazaniu praw autorskich do wykonanego projektu stoiska i jego aranżacji Zamawiającemu.

Dokładną specyfikację należy przedstawić zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego wzorem oferty.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pt.: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie DRUKARNIA MULTIPRESS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Złożona oferta musi zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto)
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 2 miesiące).

Oferty bez wyszczególnionych we wzorze oferty załączników nie będą rozpatrywane.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do zamawiającego.

Szczegółowych informacji dla oferentów udziela w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
Pani Urszula Cholewa, tel. 506 000 756, e-mail: urszula.cholewa@multipress.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2014 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena: 40% (maksymalnie można otrzymać 40 punktów)
 • Doświadczenie w realizacji podobnych projektów (ilość zrealizowanych podobnych inwestycji): 20% (maksymalnie można otrzymać 20 punktów)
 • Funkcjonalność: 20% (maksymalnie można otrzymać 20 punktów)
 • Wygląd: 20% (maksymalnie można otrzymać 20 punktów)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku oferentów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Załącznik: Wzór oferty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.