Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty na zakup usług transportu drogowego eksponatów

Morawica, dn. 11.02.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług w zakresie transportu drogowego (w obie strony) eksponatów oraz elementów zabudowy stoiska wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji na następujące targi:

 • PACKAGING INNOVATIONS (Birmingham, Wielka Brytania, luty 2014) – odległość w obie strony: 3 700 km, trasa: Morawica-Birmingham-Morawica
 • VERPACKUNG SCHWEIZ (Zurych, Szwajcaria, marzec 2014) – odległość w obie strony: 2 500 km, trasa: Morawica-Zurych-Morawica
 • EMBALLAGE (Paryż, Francja, listopad 2014) – odległość w obie strony: 3 100 km. trasa: Morawica-Paryż-Morawica

Początek i koniec każdej trasy: Drukarnia Multipress Sp. z o.o. S.K.A. (Morawica 349, 32-084 Morawica).

Składający ofertę musi uwzględnić koszty odprawy czasowej stoiska targowego w Agencji Celnej, a wartość zgłoszonego do odprawy stoiska i wyposażenia powinna być rzeczywista.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pt.: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie DRUKARNIA MULTIPRESS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Termin realizacji: zgodnie z terminami odbywania się poszczególnych w/w targów.

Złożona oferta musi zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto) łączną oraz jednostkową dla poszczególnych tras:

– targi PACKAGING INNOVATIONS – cena netto: …, cena brutto: …
– targi VERPACKUNG SCHWEIZ – cena netto: …, cena brutto: …
– targi EMBALLAGE – cena netto: …, cena brutto: …

 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 2 miesiące).

Oferty bez wyszczególnienia kosztu jednostkowego dla poszczególnych tras (targów) nie będą rozpatrywane.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do zamawiającego.

Szczegółowych informacji dla oferentów udziela w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
Pani Urszula Cholewa, tel. 506 000 756, e-mail: urszula.cholewa@multipress.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2014 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena: 40% (maksymalnie można otrzymać 40 punktów)
 • Doświadczenie w realizacji podobnych projektów (ilość zrealizowanych podobnych inwestycji): 40% (maksymalnie można otrzymać 40 punktów)
 • Warunki płatności: 20% (maksymalnie można otrzymać 20 punktów)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku oferentów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.