DOTACJE NA INNOWACJE

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy „Drukarnia Multipress sp. z o.o.”

Projekt realizowany w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-12-256/11-00 z dnia 09.08.2012 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 12 500,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 12 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2012 – 30.09.2012

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Andrzej Rabenda, tel. 12 423 65 00

  Instytucje realizujące Program:

 • Instytucja Zarządzająca (IZ) PO IG – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)
  www.mrr.gov.pl, www.poig.gov.pl
 • Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Gospodarki (MG)
  www.mg.gov.pl
 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  www.parp.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.