Podwójna nominacja do Nagrody Złotego Gryfa

Zgodnie z ko­mu­ni­katem Pol­skiej Izby Dru­ku, w tegorocznej edycji konkursu o Na­gro­dę Zło­te­go Gry­fa, Drukarnia Multipress otrzymała nominacje w 2 kategoriach:

  • w kategorii „Pro­dukt jed­no lub dwu­barw­ny w opra­wie zło­żo­ne­j” za „No­tes Pre­miu­m”
  • w kategorii „Opa­ko­wa­nie z na­dru­kie­m” za  „Ku­fe­rek Śliw­ka w Cze­ko­la­dzie”

Ju­ry Kon­kur­su oceniało nadesłane prace ze względu na jakość ich wykonania. Uro­czy­ste ogło­sze­nie wy­ni­ków miało miejsce w cza­sie Ga­li kon­kur­so­wej na Ba­lu Pol­skiej Izby Dru­ku w dniu 20.05.2017r w war­szaw­skim ho­te­lu The We­stin War­saw.