DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie DRUKARNIA MULTIPRESS

Projekt realizowany w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-12-144/12-00 z dnia 12.06.2013 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 399 900,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 399 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 199 950,00 PLN

Okres realizacji: 15.04.2013 – 14.04.2015

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Andrzej Rabenda, tel. 12 423 65 00

  Instytucje realizujące Program:

 • Instytucja Zarządzająca (IZ) PO IG – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)
  www.mir.gov.pl, www.poig.gov.pl
 • Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Gospodarki (MG)
  www.mg.gov.pl
 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  www.parp.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.