Zapytanie ofertowe na zakup usług transportu drogowego eksponatów

Morawica, dn. 28.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług w zakresie transportu drogowego (w obie strony) eksponatów oraz elementów zabudowy stoiska wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji na następujące targi:

  • PACKAGING INNOVATIONS (Birmingham, Wielka Brytania, luty 2014) – odległość w obie strony: 3 700 km, trasa: Morawica-Birmingham-Morawica,
  • VERPACKUNG SCHWEIZ (Zurych, Szwajcaria, marzec 2014) – odległość w obie strony: 2 500 km, trasa: Morawica-Zurych-Morawica,
  • EMBALLAGE (Paryż, Francja, listopad 2014) – odległość w obie strony: 3 100 km. trasa: Morawica-Paryż-Morawica.

Początek i koniec każdej trasy: Drukarnia Multipress Sp. z o.o. S.K.A. (Morawica 349, 32-084 Morawica).

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pt.: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie DRUKARNIA MULTIPRESS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Termin realizacji: zgodnie z terminami odbywania się poszczególnych w/w targów.

Złożona oferta musi zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto) łączną oraz jednostkową dla poszczególnych tras,
  • termin ważności oferty (nie krótszy niż 2 miesiące).

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do zamawiającego.

Szczegółowych informacji dla oferentów udziela w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
Pan Jacek Limanówka, tel. 12 261 40 34, e-mail: jacek.limanowka@multipress.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2014 r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  • Cena: 40% (maksymalnie można otrzymać 40 punktów)
  • Doświadczenie w realizacji podobnych projektów (ilość zrealizowanych podobnych inwestycji): 40% (maksymalnie można otrzymać 40 punktów)
  • Warunki płatności: 20% (maksymalnie można otrzymać 20 punktów)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku oferentów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.